Nariadenie vlády č. 377/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Čiastka 167/2007
Platnosť od 18.08.2007
Účinnosť od 01.09.2007

OBSAH

377

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. augusta 2007,

ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Dávka v hmotnej núdzi je

a) u jednotlivca 1 680 Sk mesačne,

b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 800 Sk mesačne,

c) u dvojice bez detí 2 910 Sk mesačne,

d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 4 000 Sk mesačne,

e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 4 100 Sk mesačne,

f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 5 360 Sk mesačne.

§ 2

Suma uvedená v § 10 ods. 3 a 5 zákona je 370 Sk mesačne.

§ 3

Príspevok na bývanie je

a) 1 490 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,

b) 2 350 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Robert Fico v. r.