Oznámenie č. 370/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

Čiastka 164/2007
Platnosť od 15.08.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.