Oznámenie č. 37/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

Čiastka 26/2007
Platnosť od 18.01.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. júla 2006.

Pôvodný predpis

18.01.2007