Nariadenie vlády č. 368/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely

Čiastka 162/2007
Platnosť od 15.08.2007
Účinnosť od 15.08.2007

OBSAH