Zákon č. 331/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.08.2007

OBSAH