Zákon č. 327/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2007
Platnosť od 19.07.2007
Účinnosť od 01.09.2007

OBSAH