Zákon č. 324/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.

Čiastka 146/2007
Platnosť od 19.07.2007
Účinnosť od 01.01.2008
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.09.2007 - 31.12.2007