Zákon č. 323/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2007
Platnosť od 19.07.2007
Účinnosť od 01.01.2008
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 5, 8 až 10, 17 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008