Vyhláška č. 319/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra

(v znení č. 80/2012 Z. z.)

Čiastka 145/2007
Platnosť od 19.07.2007
Účinnosť od 01.06.2012