Oznámenie č. 311/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností

Čiastka 140/2007
Platnosť od 12.07.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.