Oznámenie č. 302/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania

Čiastka 136/2007
Platnosť od 30.06.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 406/2007 Z. z. a nadobudli účinnosť 31. augusta 2007.