Nariadenie vlády č. 299/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 135/2007
Platnosť od 30.06.2007
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.