Oznámenie č. 280/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov

Čiastka 128/2007
Platnosť od 21.06.2007
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 24. februára 2004 v súlade s článkom 26 ods. 1 a pre Slovenskú republiku 26. apríla 2007 v súlade s článkom 26 ods. 2.