Zákon č. 279/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 128/2007
Platnosť od 21.06.2007
Účinnosť od 01.07.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.06.2007