Zákon č. 273/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 126/2007
Platnosť od 20.06.2007
Účinnosť od 01.07.2016