Zákon č. 247/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2007
Platnosť od 05.06.2007
Účinnosť od 05.06.2007

OBSAH