Nariadenie vlády č. 244/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/2007
Platnosť od 01.06.2007 do30.09.2008
Účinnosť od 01.06.2007 do30.09.2008
Zrušený 373/2008 Z. z.

OBSAH