Nariadenie vlády č. 238/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Čiastka 106/2007
Platnosť od 24.05.2007 do31.12.2007
Účinnosť od 01.07.2007 do31.12.2007
Zrušený 630/2007 Z. z.