Vyhláška č. 230/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Čiastka 103/2007
Platnosť od 16.05.2007 do31.10.2008
Účinnosť od 27.06.2008 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu LII. Perfluóroktánsulfonáty, ktorý nadobúda účinnosť 27. júna 2008

OBSAH