Zákon č. 215/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 563/2009 Z. z.)

Čiastka 97/2007
Platnosť od 04.05.2007
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. I jedenásteho bodu § 14c a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 563/2009 Z. z. Aktuálne znenie
01.10.2007 - 31.12.2011 Delená účinnosť
01.09.2007 - 30.09.2007