Vyhláška č. 206/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

Čiastka 92/2007
Platnosť od 27.04.2007
Účinnosť od 01.05.2007 do31.08.2007