Opatrenie č. 197/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007

Čiastka 88/2007
Platnosť od 21.04.2007
Účinnosť od 01.07.2007

OBSAH

197

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2007,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje:


§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2007 sa zvyšujú o 6,25 %.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Viera Tomanová v. r.