Opatrenie č. 197/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007

Čiastka 88/2007
Platnosť od 21.04.2007
Účinnosť od 01.07.2007

OBSAH