Opatrenie č. 196/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006

Čiastka 88/2007
Platnosť od 21.04.2007
Najbližšie účinné znenie 30.04.2007

OBSAH

196

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2007,

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2006 je 225 132 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2007.


Viera Tomanová v. r.