Vyhláška č. 194/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu

Čiastka 87/2007
Platnosť od 21.04.2007
Účinnosť od 01.05.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2007 Aktuálne znenie