Zákon č. 19/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 12/2007
Platnosť od 12.01.2007
Účinnosť od 01.02.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.01.2007