Uznesenie č. 18/2007 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. decembra 2006 vo veci pozastavenia účinnosti § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 12/2007
Platnosť od 12.01.2007
Účinnosť od 12.01.2007