Zákon č. 102/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 57/2007
Platnosť od 13.03.2007
Účinnosť od 18.04.2016
Redakčná poznámka

okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia