Redakčné oznámenie č. r1/c229/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 505/2006 Z. z.

Čiastka 229/2006
Platnosť od 15.11.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 505/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

V § 2 ods. 1 majú byť namiesto slov „v § 2 ods. 2 písm. a)“ správne uvedené slová „v § 1 ods. 2 písm. a)“.