Oznámenie č. 99/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o finančných náležitostiach týkajúcich sa pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)

Čiastka 40/2006
Platnosť od 22.02.2006
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 13. decembra 2005, podľa článku 4.