Oznámenie č. 98/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení redakčných zmien a doplnení z 3. decembra 2002

Čiastka 39/2006
Platnosť od 22.02.2006
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudne platnosť 23. februára 2006 podľa článku 24 ods. 4.