Zákon č. 95/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2006
Platnosť od 21.02.2006
Účinnosť od 01.04.2006

OBSAH