Oznámenie č. 698/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností a ktorým sa dopĺňajú niektoré opatrenia

Čiastka 267/2006
Platnosť od 30.12.2006 do31.12.2007
Účinnosť od 31.12.2006 do31.12.2007
Zrušený 646/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2006 - 31.12.2007

Pôvodný predpis

30.12.2006