Oznámenie č. 686/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6044-1/2005 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení výnosu č. 5858/2006

Čiastka 262/2006
Platnosť od 29.12.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.