Oznámenie č. 682/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík

Čiastka 260/2006
Platnosť od 29.12.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2007.