Oznámenie č. 659/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní hlásenia o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch

Čiastka 252/2006
Platnosť od 21.12.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.

659

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 77 ods. 7 a § 143o ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. decembra 2006 č. 12/2006 o predkladaní hlásenia o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch.

Týmto opatrením sa zabezpečuje na prelome rokov 2006 a 2007 plynulý zber údajov o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu pre Národnú banku Slovenska na účel vykonávania dohľadu nad obchodníkmi s cennými papiermi v nadväznosti na povinnosť obchodníkov s cennými papiermi účtovať podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 42/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.