Oznámenie č. 658/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 3. novembra 2005 č. 207-2005/04291 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík

Čiastka 252/2006
Platnosť od 21.12.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

658

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos z 12. decembra 2006 č. 207-2006/03902, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 3. novembra 2005 č. 207-2005/04291 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík (oznámenie č. 498/2005 Z. z.).

Výnos ustanovuje poskytovanie príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku matrikárov v každej obci vo výške 3 000 Sk za podmienky zohľadnenia výkonu matričnej činnosti v nadväznosti na fyzický počet zamestnancov, ktorí tento výkon zabezpečujú.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je prístupný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.