Oznámenie č. 658/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 3. novembra 2005 č. 207-2005/04291 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík

Čiastka 252/2006
Platnosť od 21.12.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Pôvodný predpis

21.12.2006