Oznámenie č. 649/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

Čiastka 250/2006
Platnosť od 20.12.2006 do31.05.2014
Účinnosť do 31.05.2014
Zrušený 132/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.