Nariadenie vlády č. 64/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

(v znení č. 108/2011 Z. z.)

Čiastka 29/2006
Platnosť od 11.02.2006
Účinnosť od 01.05.2011 do28.09.2011
Zrušený 125/2018 Z. z.

64

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. januára 2006

o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km . h-1 do 40 km . h-1 a má minimálny pevný alebo meniteľný rozchod hnacej nápravy 1 150 mm alebo viac; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,

b) priestorom na obsluhu minimálny objem priestoru medzi všetkými pevnými časťami konštrukcie traktora, ktorý je k dispozícii vodičovi traktora a umožňuje mu zo sedadla ovládať traktor požadovaným spôsobom úplne bezpečne,

c) referenčným bodom sedadla S priesečník stredovej pozdĺžnej roviny sedadla, tangenciálnej roviny pri spodnej časti čalúneného operadla sedadla a vodorovnej roviny; vodorovná rovina pretína dno sedadla 150 mm pred referenčným bodom sedadla S,

d) referenčnou rovinou rovina rovnobežná so stredovou pozdĺžnou rovinou traktora, ktorá prechádza cez referenčný bod sedadla.

§ 3

Priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodu 1.1 smernice Rady 80/720/EHS z 24. júna 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča, k dverám a oknám poľnohospodárskych a lesných traktorov v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 4

(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora vzťahujúceho sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora podľa vzoru ustanoveného v prílohe II smernice.

(3) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla3) pre typ traktora vzťahujúce sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora.

§ 5

Príslušný štátny orgán4) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 64/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 80/720/EHS z 24. júna 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča, k dverám a oknám poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. ES L 194, 28. 7. 1980) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smernice Komisie 88/414/EHS (Ú. v. ES L 200, 26. 7. 1988) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997).

2. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 91, 10. 4. 2010).

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.