Oznámenie č. 638/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach

(v znení č. 240/2011 Z. z.)

Čiastka 247/2006
Platnosť od 16.12.2006
Účinnosť od 31.07.2011
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 18. decembra 2006 v súlade s článkom 24 ods. 1.

638

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. marca 2004 bola vo Varšave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1037 z 23. júna 2004 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 29. júla 2004. Ratifikačné listiny boli vymenené v Bratislave 20. septembra 2006.

Zmluva nadobudne platnosť 18. decembra 2006 v súlade s článkom 24 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť

1. Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Poľskej republiky (Zakopané 30. marca 1993),

2. Dodatku k Dohode o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Poľskej republiky (Varšava 6. júla 1995).

K oznámeniu č. 638/2006 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach

Slovenská republika a Poľská republika (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním ďalej rozvíjať spoluprácu a upevňovať priateľské vzťahy, znepokojené nárastom trestnej činnosti, predovšetkým jej organizovaných foriem,

presvedčené o zásadnom význame spolupráce orgánov ochrany bezpečnosti verejného poriadku na účinný boj proti trestnej činnosti, najmä proti jej organizovaným formám,

v snahe ustanoviť optimálne zásady, formy a spôsoby operatívnej spolupráce a prevencie vyššie uvedených orgánov,

berúc do úvahy ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými sú štáty zmluvných strán viazané, ako aj ich vnútroštátny právny poriadok,

riadiac sa zásadami rovnocennosti, vzájomnosti a obojstranných výhod,

dohodli sa takto:

ČASŤ I

PRAVIDLÁ A ROZSAH SPOLUPRÁCE

Článok 1

1. Zmluvné strany sa zaväzujú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a ustanoveniami tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať si pomoc prostredníctvom svojich príslušných orgánov pri prevencii, odhaľovaní a v boji proti trestnej činnosti, najmä proti

1. trestným činom proti životu a zdraviu,

2. terorizmu,

3. trestným činom proti verejnému poriadku, životnému prostrediu a proti všeobecne nebezpečným trestným činom,

4. nedovolenej výrobe, dovozu, vývozu, obchodu, krádeži a držbe zbraní, streliva a výbušnín, chemických, biologických, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiálov, výrobkov a technologických postupov strategického významu a proti nedovolenému obchodovaniu s vojenskou technikou,

5. obchodovaniu s ľuďmi a obmedzovaniu ich osobnej slobody,

6. organizovaniu nedovoleného prekročenia štátnej hranice,

7. krádežiam umeleckých diel, dopravných prostriedkov alebo iných predmetov, obchodovaniu s nimi a proti ich pašovaniu,

8. falšovaniu alebo pozmeňovaniu platobných prostriedkov, cenných papierov a iných listín a ich uvádzaniu do obehu,

9. legalizácii príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti,

10. ekonomickej trestnej činnosti,

11. nedovolenej výrobe omamných a psychotropných látok a určených látok, ich nedovolenému dovozu, vývozu a obchodovaniu s nimi.

12. sexuálnemu násiliu, ohrozovaniu mravnosti a trestným činom súvisiacim s výrobou, rozširovaním alebo prechovávaním detskej pornografie,

13. trestným činom súvisiacim s fungovaním počítačových systémov alebo iných nosičov informácií.

2. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú spolupracovať v oblasti

1. pátrania po osobách podozrivých zo spáchania trestných činov uvedených v odseku 1 alebo po osobách vyhýbajúcich sa výkonu trestu uloženému za ich spáchanie,

2. pátrania po nezvestných osobách a tiež vykonávania činností spojených s identifikáciou osôb a neznámych mŕtvol,

3. pátrania po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo slúžiacich na jej spáchanie,

4. ochrany svedkov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojich štátov.

Článok 2

1. Na účel vykonávania tejto zmluvy sa budú príslušné orgány zmluvných strán v rozsahu svojich zákonných kompetencií kontaktovať priamo alebo prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov.

2. Príslušnými orgánmi sú:

– v Slovenskej republike

1. ministerstvo vnútra,

2. ministerstvo financií,

3. Slovenská informačná služba,

– v Poľskej republike

1. minister príslušný pre vnútorné veci,

2. minister príslušný pre finančné inštitúcie,

3. minister príslušný pre verejné financie,

4. šéf Agentúry vnútornej bezpečnosti,

5. hlavný veliteľ Polície,

6. hlavný veliteľ Hraničnej stráže,

7. generálny inšpektor pre finančné informácie.

3. Príslušné orgány podľa odseku 2 si môžu vymieňať styčných dôstojníkov, vytvárať kontaktné miesta, a tiež uzatvárať vykonávacie dohody k tejto zmluve a ustanovovať v nich podrobné zásady a rozsah spolupráce. Môžu tiež podľa potreby uskutočňovať konzultácie na účel zabezpečenia účinnej spolupráce vo veciach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa budú diplomatickou cestou informovať o zmenách príslušnosti alebo názvov orgánov uvedených v odseku 2, v článku 8 ods. 3, 4 a 6, v článku 9 ods. 4 a 5 a v článku 12 ods. 1 tejto zmluvy.

5. Príslušné orgány sa budú bezodkladne po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy diplomatickou cestou vzájomne informovať o údajoch, ktoré sa ich týkajú a sú nevyhnutné na vzájomnú komunikáciu.

Článok 3

V rámci spolupráce uvedenej v článku 1 tejto zmluvy budú príslušné orgány zmluvných strán

1. v odôvodnených prípadoch vzájomne si odovzdávať osobné údaje páchateľov trestných činov a informácie o

a) návodcoch a osobách riadiacich trestnú činnosť,

b) zločineckých prepojeniach medzi páchateľmi,

c) štruktúrach zločineckých skupín a organizácií a o metódach ich činnosti,

d) typickom správaní jednotlivých páchateľov a skupín páchateľov,

e) dôležitých okolnostiach činu týkajúcich sa najmä času, miesta, spôsobu spáchania trestného činu, jeho predmetu a charakteristických znakov,

f) porušeniach predpisov trestného práva,

g) podniknutých opatreniach a o ich výsledku,

2. na žiadosť príslušných orgánov druhej zmluvnej strany organizovať potrebné opatrenia a bezodkladne ich vykonávať.

Článok 4

1. Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať informácie a poznatky o plánovaných a spáchaných teroristických útokoch, údaje o metódach činnosti páchateľov a o teroristických skupinách, ktoré plánujú alebo páchajú trestné činy proti dôležitým záujmom jednej zo zmluvných strán.

2. Príslušné orgány zmluvných strán budú tiež spoločne vykonávať iné opatrenia, ako sú uvedené v odseku 1, ak to vyžaduje boj proti terorizmu.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vzájomne odovzdávať informácie potrebné na zmarenie trestných činov organizovania nedovoleného prekračovania štátnej hranice a na boj proti nim, a najmä informácie o organizátoroch tohto druhu trestných činov, metódach ich činnosti, vzory dokumentov oprávňujúcich prekračovať štátnu hranicu, odtlačky pečiatok na týchto dokumentoch, druhy víz a ich symboly.

Článok 6

Príslušné orgány zmluvných strán v rozsahu uvedenom v článku 1 ods. 1 bode 11 a nezávisle od informácií uvedených v článku 3 tejto zmluvy budú

1. vzájomne sa informovať o

a) nedovolenom obchodovaní s omamnými látkami, psychotropnými látkami a určenými látkami,

b) miestach a metódach výroby a prechovávania omamných látok, psychotropných látok a určených látok a dopravných prostriedkoch používaných na ich prevoz,

c) mieste určenia prevážaných omamných látok, psychotropných látok a určených látok,

2. vzájomne si sprístupňovať vzorky nových omamných látok, psychotropných látok a určených látok a iných nebezpečných látok rastlinného, ako aj syntetického pôvodu,

3. vymieňať si informácie o predpisoch a skúsenostiach v oblasti dozoru nad dovoleným obchodovaním s omamnými látkami, psychotropnými látkami a určenými látkami.

Článok 7

1. V oblasti vedecko-technickej spolupráce a vzdelávania v rámci tejto zmluvy si budú príslušné orgány zmluvných strán vymieňať

1. skúsenosti a informácie, najmä z oblastí metód boja proti organizovanej trestnej činnosti, ako aj o nových formách páchania trestných činov a používania a vývoja špeciálneho vybavenia,

2. výsledky výskumov z oblasti kriminalistiky a kriminológie,

3. informácie o predmetoch súvisiacich so spáchaním trestného činu, a tiež budú spoločne využívať technické vybavenie slúžiace na boj proti trestnej činnosti,

4. odbornú literatúru a iné publikácie z oblasti spolupráce vymedzenej touto zmluvou.

2. Príslušné orgány zmluvných strán budú organizovať návštevy expertov na účel odborného vzdelávania, najmä v oblasti kriminalistických techník a operatívnych metód boja proti trestnej činnosti.

3. Príslušné orgány zmluvných strán si budú vzájomne poskytovať texty právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasti spolupráce vymedzené touto zmluvou, a tiež skúsenosti súvisiace s ich prípravou a uplatňovaním v praxi.

ČASŤ II

ŠPECIÁLNE FORMY SPOLUPRÁCE

Článok 8

1. Príslušníci príslušných orgánov jednej zo zmluvných strán, ktorí sledujú na jej území osobu v súvislosti s trestným činom, ktorý môže byť základom na vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu, alebo extradíciu takej osoby, sú oprávnení pokračovať v jej sledovaní na území druhej zmluvnej strany so súhlasom príslušného orgánu tejto zmluvnej strany, a to na základe vopred podanej žiadosti. Taký súhlas možno viazať na splnenie určitých podmienok.

2. Sledovanie sa uskutočňuje v spolupráci s príslušníkmi príslušných orgánov požiadanej zmluvnej strany. Na žiadosť treba sledovanie odovzdať príslušníkom príslušných orgánov tejto zmluvnej strany.

3. Žiadosť o udelenie súhlasu uvedeného v odseku 1 predkladá príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany národnému úradu SIRENE požiadanej zmluvnej strany, ktorý zabezpečí jej odstúpenie orgánu príslušnému na jej vybavenie.

4. Ak vzhľadom na mimoriadnu naliehavosť nemožno predložiť žiadosť o udelenie súhlasu uvedenú v odseku 1 skôr, môžu príslušníci pokračovať v sledovaní danej osoby na území druhej zmluvnej strany s dodržaním nasledujúcich podmienok:

1. Prekročenie štátnej hranice treba bezodkladne, ešte počas sledovania, oznámiť národnému úradu SIRENE zmluvnej strany, ktorej príslušník vykonáva sledovanie, a národný úrad SIRENE tejto zmluvnej strany bezodkladne informuje národný úrad SIRENE druhej zmluvnej strany.

2. žiadosť podľa odseku 3 spolu s uvedením dôvodov ospravedlňujúcich vykonávanie sledovania bez predchádzajúceho súhlasu treba zaslať bezodkladne. Sledovanie treba prerušiť, ak to požaduje príslušný orgán zmluvnej strany, na ktorej území sa sledovanie vykonáva, alebo ak po uplynutí piatich (5) hodín od prekročenia štátnej hranice chýba súhlas príslušného orgánu požiadanej zmluvnej strany.

5. Sledovanie je prípustné iba s dodržaním nasledujúcich podmienok:

1. príslušníci vykonávajúci sledovanie sú viazaní ustanoveniami tohto článku a vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa sledovanie vykonáva, a sú povinní riadiť sa nariadeniami príslušných orgánov tejto zmluvnej strany,

2. v prípade uvedenom v odseku 1 musia mať príslušníci doklad, z ktorého vyplýva udelenie príslušného súhlasu,

3. príslušníci vykonávajúci sledovanie musia mať služobné preukazy,

4. príslušníci vykonávajúci sledovanie môžu mať pri sebe služobnú zbraň a používať služobné prostriedky spojenia a zariadenia technického sledovania, ako aj služobné motorové vozidlá, ktoré môžu použiť výlučne v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa sledovanie vykonáva; služobnú zbraň môžu použiť iba v prípade nutnej obrany,

5. príslušníci vykonávajúci sledovanie nie sú oprávnení zadržať osoby a vstupovať do bytov a miest verejne neprístupných,

6. orgán vykonávajúci sledovanie bezodkladne predkladá z každého sledovania správu príslušným orgánom zmluvnej strany, na ktorej území sa sledovanie vykonalo; pritom je možnosť vyzvať príslušníkov, ktorí sledovanie vykonali, aby sa osobne dostavili,

7. príslušné orgány zmluvnej strany, ktorej príslušníci vykonávajú sledovanie, na žiadosť poskytujú pomoc pri vykonávaní ďalších úkonov na území druhej zmluvnej strany,

6. Sledovanie sú oprávnení vykonávať:

1. zo strany Poľskej republiky príslušníci Polície, Agentúry vnútornej bezpečnosti a Hraničnej stráže,

2. zo strany Slovenskej republiky príslušníci Policajného zboru a Slovenskej informačnej služby.

Článok 8a

1. Príslušníci príslušných orgánov jednej zo zmluvných strán, ktorí prenasledujú osobu bezprostredne po spáchaní trestného činu alebo osobu, ktorá sa zúčastnila na spáchaní trestného činu, ktorý môže byť základom na vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu, alebo extradíciu takej osoby, sú oprávnení pokračovať v jej prenasledovaní na území druhej zmluvnej strany. Môžu tiež pokračovať v prenasledovaní osoby, ktorá ušla z miesta zadržania, väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo z psychiatrického ústavu, do ktorého bola umiestnená na základe rozhodnutia súdu.

2. Príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany, ktorí vykonávajú prenasledovanie podľa odseku 1, upovedomia bezodkladne, podľa možností ešte pred prekročením štátnej hranice, najbližšie kontaktné miesto zriadené podľa článku 2 ods. 3 tejto zmluvy o mieste a čase prekročenia štátnej hranice prenasledovanou osobou a o príslušníkoch príslušných orgánov zmluvnej strany pokračujúcich v prenasledovaní, o ich výzbroji a technických prostriedkoch.

3. Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa v prenasledovaní pokračuje, bezodkladne po prijatí informácie o prenasledovaní prijmú opatrenia na jeho prevzatie.

4. Prenasledovanie podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva bez miestneho a časového obmedzenia.

5. V prenasledovaní sa môže pokračovať, ak príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany vykonávajúci prenasledovanie spĺňajú tieto podmienky:

1. riadia sa ustanoveniami tejto zmluvy a vnútroštátnymi právnymi predpismi tej zmluvnej strany, na území ktorej konajú, ako aj nariadeniami a pokynmi príslušných orgánov tejto zmluvnej strany,

2. majú služobné preukazy a preukážu sa nimi na každú výzvu príslušníkov príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej pokračujú v prenasledovaní,

3. majú prvky služobnej rovnošaty, ktoré ich umožňujú identifikovať, alebo používajú riadne označené motorové vozidlá.

6. Prenasledovanú osobu zadržia príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej sa pokračuje v prenasledovaní. V prípade, ak títo príslušníci nemôžu zakročiť dostatočne rýchlo, príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany pokračujúci v prenasledovaní sú oprávnení zadržať prenasledovanú osobu a povinní bezodkladne ju odovzdať príslušníkom príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej v prenasledovaní pokračovali.

7. Príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany, ktorí podľa odseku 6 zadržali osobu, ktorá bola prenasledovaná, ju môžu podrobiť prehliadke s cieľom odobrať jej zbraň a iné nebezpečné predmety. Spolu s touto osobou sa odovzdajú aj predmety, ktoré sa jej odobrali.

8. Osobu zadržanú podľa odseku 6 môžu zadržiavať príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa v prenasledovaní pokračovalo, v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi. Pokiaľ osoba nemá štátnu príslušnosť zmluvnej strany, na území ktorej bola zadržaná, bude prepustená do šiestich hodín od zadržania, okrem prípadu, ak príslušné orgány tejto zmluvnej strany dostali pred uplynutím tejto lehoty žiadosť o vydanie alebo zadržanie v akejkoľvek forme za využitia dostupných technických prostriedkov. Do lehoty šiestich hodín podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítava čas medzi polnocou a deviatou hodinou ráno.

9. Príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany pokračujúci v prenasledovaní nie sú oprávnení vstupovať do bytov a miest verejne neprístupných.

10. Prenasledovanie sa preruší na žiadosť príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej sa v ňom pokračuje. Ak bola žiadosť o prerušenie prenasledovania podaná príslušníkom pokračujúcim v prenasledovaní ústne, príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa v prenasledovaní pokračovalo, bezodkladne zašlú príslušným orgánom druhej zmluvnej strany písomné potvrdenie tejto žiadosti.

11. Po skončení prenasledovania príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany, ktorí pokračovali v prenasledovaní, predložia príslušnému orgánu zmluvnej strany, na území ktorej sa v prenasledovaní pokračovalo, písomnú správu z vykonaných úkonov.

12. Príslušníci príslušných orgánov zmluvnej strany, ktorí pokračovali v prenasledovaní, sú povinní dostaviť sa na každú výzvu príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej bolo prenasledovanie vykonávané, na účel vysvetlenia skutočností súvisiacich s prenasledovaním.

13. Prenasledovanie sú oprávnení vykonávať:

1. zo strany Poľskej republiky príslušníci Polície, Hraničnej stráže, Agentúry vnútornej bezpečnosti a colnej služby,

2. zo strany Slovenskej republiky príslušníci Policajného zboru, Železničnej polície a colníci.

Článok 9

1. Ak nie je iná možnosť odhalenia osôb zúčastňujúcich sa na páchaní trestnej činnosti, alebo ich odhalenie iným spôsobom by bolo veľmi sťažené, príslušný orgán zmluvnej strany sa môže obrátiť na príslušný orgán druhej zmluvnej strany so žiadosťou o utajované sledovanie dovozu, vývozu a prevozu predmetov pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo slúžiacich na jej spáchanie. Týmito predmetmi môžu byť predovšetkým omamné látky, psychotropné látky, zbrane, výbušniny, falošné platobné prostriedky, cenné papiere, finančné prostriedky a predmety pochádzajúce z trestnej činnosti. Požiadaná zmluvná strana môže súhlas na utajované sledovanie zásielky odmietnuť alebo podmieniť, najmä ak je to spojené s mimoriadnym rizikom pre osoby zúčastňujúce sa akcie, obyvateľstvo alebo pre životné prostredie.

2. Aby sa predišlo prerušeniu sledovania zásielky, požiadaná zmluvná strana preberá sledovanie zásielky v momente prekročenia štátnej hranice alebo na inom dohodnutom mieste. Požiadaná zmluvná strana zabezpečuje ďalšie nepretržité sledovanie zásielky takým spôsobom, aby existovala v každom momente možnosť jej získania a zadržania páchateľov trestnej činnosti. V prípade potreby môžu príslušné orgány zmluvných strán dohodnúť sledovanie zásielky príslušníkmi príslušných orgánov obidvoch zmluvných strán. V takom prípade príslušníci príslušných orgánov žiadajúcej zmluvnej strany sú povinní dodržiavať vnútroštátne právne predpisy požiadanej zmluvnej strany a pokyny jej príslušníkov. V oblasti využívania výsledkov utajovaného sledovania zásielky sa musia dodržiavať nariadenia príslušných orgánov požiadanej zmluvnej strany vydaných na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

3. Súhlas s utajovaným sledovaním zásielky pochádzajúcej z tretích štátov alebo s jeho pokračovaním na území týchto štátov sa poskytuje iba vtedy, ak žiadosť o utajované sledovanie zásielky obsahuje ubezpečenie tretieho štátu, že splní podmienky uvedené v odseku 2 v prvej a v druhej vete.

4. Žiadosť o udelenie súhlasu podľa odseku 1 príslušný orgán žiadajúcej zmluvnej strany zasiela v Slovenskej republike ministerstvu vnútra a v Poľskej republike hlavnému veliteľovi Polície, šéfovi Agentúry vnútornej bezpečnosti alebo hlavnému veliteľovi Hraničnej stráže.

5. Utajované sledovanie podľa odseku 1 sú oprávnení vykonávať:

1. zo strany Poľskej republiky príslušníci Polície, Agentúry vnútornej bezpečnosti a Hraničnej stráže,

2. zo strany Slovenskej republiky príslušníci Policajného zboru, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby a colníci.

Článok 10

1. K žiadosti uvedenej v článkoch 8 a 9 tejto zmluvy treba pripojiť preklad do štátneho jazyka požiadanej zmluvnej strany.

2. Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na dokumenty pripojené k žiadosti.

ČASŤ III

SPOLUPRÁCA NA PRIHRANIČNÝCH ÚZEMIACH

Článok 11

Na účely tejto zmluvy sa prihraničnými územiami rozumejú územné obvody miestne príslušných orgánov uvedených v článku 12 ods. 1 tejto zmluvy.

Článok 12

1. V rámci plnenia záväzkov podľa článku 1 príslušné orgány pre prihraničné územia zmluvných strán v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracujú spôsobom ustanoveným v článkoch 3 až 10 tejto zmluvy.

Príslušnými orgánmi pre prihraničné územia v Slovenskej republike sú:

1. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline,

2. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove,

3. oblastná správa Železničnej polície Žilina a oblastná správa Železničnej polície Košice, v rámci územnej pôsobnosti Krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Žiline a v Prešove.

Príslušnými orgánmi pre prihraničné územia v Poľskej republike sú:

1. krajský veliteľ Polície v Katoviciach,

2. krajský veliteľ Polície v Krakove,

3. krajský veliteľ Polície v Rzeszowe,

4. veliteľ Karpatského oddielu Hraničnej stráže v Nowom S1cze,

5. veliteľ Bieszczadského oddielu Hraničnej stráže v Przemyšli.

2. Príslušné orgány pre prihraničné územia sa môžu priamo kontaktovať a dohodnúť podrobné spôsoby spolupráce. V prípade potreby môžu uskutočňovať spoločné stretnutia s cieľom dohodnúť spôsob plnenia úloh v konkrétnych veciach a vyhodnotiť účinnosť spolupráce.

Článok 13

1. Orgány príslušné pre prihraničné územia zmluvných strán môžu v rozsahu svojej pôsobnosti vyslať podriadených príslušníkov na spoločné plnenie služobných úloh s príslušníkmi druhej zmluvnej strany na jej prihraničných územiach v súlade s podmienkami a spôsobom ustanoveným vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej strany, na ktorej území sa služobná úloha plní.

2. Príslušníci počas plnenia služobných úloh na prihraničných územiach druhej zmluvnej strany môžu nosiť služobnú rovnošatu alebo viditeľné služobné odznaky, ako aj používať služobné prostriedky spojenia, zariadenia technického sledovania a služobné motorové vozidlá. Môžu tiež mať pri sebe služobnú zbraň a iné donucovacie prostriedky. Služobnú zbraň môžu použiť iba v prípade nutnej obrany.

3. Príslušníci počas plnenia služobných úloh na prihraničných územiach druhej zmluvnej strany požívajú takú istú právnu ochranu ako jej príslušníci.

Článok 14

1. Na území jednej zo zmluvných strán môžu byť zriadené na trvalo alebo podľa potrieb, na obmedzenú dobu, pracoviská so zmiešaným obsadením, ktorých účelom je výmena informácií a podporovanie spolupráce v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Obsadenie pracovísk určia príslušníci orgánov uvedených v článku 12 ods. 1 tejto zmluvy.

2. Príslušníci pracujúci na pracoviskách uvedených v odseku 1 nemôžu samostatne rozhodovať o začatí a vedení operatívnych činností. Títo príslušníci podliehajú rozkazom a služobným príkazom, ako aj disciplinárnej právomoci svojich nadriadených.

3. Zriadenie pracovísk uvedených v odseku 1 bude dohodnuté výmenou nót medzi zmluvnými stranami.

4. Každej zo zmluvných strán idú na ťarchu osobné náklady na príslušníkov. Ostatné náklady sú delené rovnomerne, ak zmluvné strany prostredníctvom výmeny nót uvedených v odseku 3 nerozhodnú inak.

ČASŤ IV

INÉ USTANOVENIA

Článok 15

Ak jedna zo zmluvných strán dôjde k záveru, že podanie informácie alebo uskutočnenie spoločnej akcie na základe tejto zmluvy by mohlo narušiť jej suverenitu, ohroziť bezpečnosť alebo iné základné záujmy, alebo by boli porušené princípy jej právneho poriadku, môže spoluprácu čiastočne alebo úplne odmietnuť alebo ju podmieniť splnením určitých požiadaviek.

Článok 16

1. Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečia ochranu utajovaných skutočností, ktoré si v rámci spolupráce vykonávanej na základe tejto zmluvy môžu priamo odovzdávať.

2. Utajované skutočnosti uvedené v odseku 1 sa označujú podľa ich obsahu stupňom utajenia v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom každej zmluvnej strany.

3. Utajované skutočnosti odovzdané príslušným orgánom jednej zmluvnej strany príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany môžu byť sprístupnené iným subjektom výlučne so súhlasom príslušného orgánu odovzdávajúcej zmluvnej strany.

4. V prípade ohrozenia alebo vyzradenia utajovaných skutočností odovzdávaných alebo prijímaných príslušným orgánom jednej zo zmluvných strán tento orgán bezodkladne upovedomí príslušný orgán druhej zmluvnej strany o tejto udalosti, pričom ho informuje o okolnostiach udalosti, o jej dôsledkoch a o opatreniach prijatých na zamedzenie vzniku tohto druhu udalosti v budúcnosti.

Článok 17

Na účel ochrany odovzdávaných osobných údajov sa uplatňujú nasledujúce zásady:

1. prijímajúca zmluvná strana môže odovzdané osobné údaje využívať výlučne na účel a podľa podmienok určených odovzdávajúcou zmluvnou stranou; po uplynutí určeného času musia byť osobné údaje zničené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

2. prijímajúca zmluvná strana na žiadosť odovzdávajúcej zmluvnej strany poskytuje informácie o využití odovzdaných osobných údajov, ako aj o výsledkoch dosiahnutých na ich základe,

3. osobné údaje možno odovzdávať len orgánom zapojeným do boja proti trestnej činnosti a nebudú sprístupňované iným subjektom bez predchádzajúceho písomného súhlasu odovzdávajúcej zmluvnej strany,

4. odovzdávajúca zmluvná strana zodpovedá za správnosť odovzdávaných osobných údajov a môže tiež overiť, či je ich odovzdanie potrebné a v danom prípade opodstatnené; ak sa zistí odovzdanie nesprávnych osobných údajov alebo osobných údajov, ktoré nemali byť odovzdané, treba o tom bezodkladne upovedomiť prijímajúcu zmluvnú stranu, ktorá je povinná chyby opraviť alebo osobné údaje, ktoré nemali byť odovzdané, zničiť,

5. pri každom odovzdaní osobných údajov odovzdávajúca zmluvná strana určí prijímajúcej zmluvnej strane lehotu, po ktorej uplynutí majú byť tieto údaje zničené v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi; nezávisle od tejto lehoty budú všetky osobné údaje zničené, ak sa ich ďalšie uchovávanie stane nepotrebným; odovzdávajúca zmluvná strana bude informovaná o všetkých takých prípadoch zničenia osobných údajov, ako aj o dôvodoch ich zničenia,

6. dňom skončenia platnosti tejto zmluvy všetky osobné údaje odovzdané na jej základe budú zničené,

7. príslušné orgány zmluvných strán sú povinné viesť záznamy o odovzdaní, prijímaní a zničení osobných údajov,

8. zmluvné strany zabezpečia potrebnú ochranu osobných údajov pred ich neoprávnenou manipuláciou.

Článok 18

1. Zmluvné strany sa vzájomne vzdávajú všetkých nárokov na náhradu škody z dôvodu straty alebo poškodenia im patriacich vecí, ak škodu spôsobili príslušníci príslušných orgánov druhej zmluvnej strany pri plnení úloh súvisiacich s touto zmluvou.

2. Zmluvné strany sa vzájomne vzdávajú všetkých nárokov na náhradu škody, ak došlo k ujme na zdraví alebo smrti príslušníka pri plnení úloh súvisiacich s touto zmluvou. Právo na náhradu škody príslušníkovi alebo oprávneným osobám v prípade jeho smrti podľa vnútroštátnych právnych predpisov týmto zostáva nedotknuté.

3. Odseky 1 a 2 sa nepoužijú, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku vedomej nedbanlivosti.

4. Ak príslušník príslušných orgánov jednej zo zmluvných strán pri plnení úloh súvisiacich s touto zmluvou na území druhej zmluvnej strany spôsobí škodu tretím osobám, je povinná zmluvná strana, na ktorej území štátu bola škoda spôsobená, túto osobu odškodniť v súlade s predpismi, ktoré by boli použité v prípade spôsobenia škody vlastnými príslušníkmi.

5. Zmluvná strana, ktorej príslušníci spôsobili škodu uvedenú v odseku 4 na území druhej zmluvnej strany, uhradí druhej zmluvnej strane celú čiastku odškodnenia, ak bola vyplatená poškodenému alebo oprávneným osobám v prípade smrti poškodeného.

6. Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije, ak príslušník, ktorý spôsobil škodu, pôsobil pod priamym velením príslušníka štátu druhej zmluvnej strany; to neplatí, ak škodu spôsobil úmyselne.

7. V záujme uľahčenia vybavovania nárokov na náhradu škody príslušné orgány zmluvných strán úzko spolupracujú. Pritom si vymieňajú všetky informácie, ktoré majú k dispozícii o prípadoch vzniku škôd podľa tohto článku.

Článok 19

Touto zmluvou nie sú dotknuté práva a záväzky vyplývajúce z iných dvojstranných a mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 20

Príslušné orgány zmluvných strán pri vykonávaní ustanovení tejto zmluvy používajú slovenský jazyk a poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk.

Článok 21

Ak táto zmluva neustanovuje inak, príslušné orgány zmluvných strán znášajú náklady na svoju činnosť pri vykonávaní tejto zmluvy, ak sa nedohodne inak.

Článok 22

1. Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy budú riešené priamymi rokovaniami príslušných orgánov zmluvných strán.

2. Ak sa v priamych rokovaniach podľa odseku 1 nedosiahne dohoda, spor bude riešený diplomatickou cestou a nebude predložený žiadnej tretej strane.

ČASŤ V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť

1. Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Poľskej republiky podpísanej v Zakopanom 30. marca 1993,

2. Dodatku k Dohode o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Poľskej republiky podpísanej v Zakopanom 30. marca 1993 podpísaného vo Varšave 6. júla 1995.

Článok 24

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť po uplynutí 90 (deväťdesiatich) dní odo dňa výmeny ratifikačných listín, ktoré budú vymenené v čo možno najkratšom čase.

2. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať diplomatickou cestou. Výpoveď nadobudne účinnosť 90 (deväťdesiat) dní odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Dané vo Varšave 23. marca 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a poľskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Vladimír PALKO v. r.

Za Poľskú republiku:

Józef OLEKSY v. r.