Oznámenie č. 630/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky

Čiastka 242/2006
Platnosť od 12.12.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2006. S účinnosťou od 1. 1. 2009 sa výnos menil výnosom č. 549/08 Z. z.