Oznámenie č. 613/2006 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-3/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel

Čiastka 233/2006
Platnosť od 30.11.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.