Oznámenie č. 612/2006 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie

Čiastka 233/2006
Platnosť od 30.11.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.