Oznámenie č. 610/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo poisťovacieho subkonsolidovaného celku, finančného konsolidovaného celku alebo finančného subkonsolidovaného celku a zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku

Čiastka 232/2006
Platnosť od 28.11.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.