Vyhláška č. 60/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov

Čiastka 26/2006
Platnosť od 08.02.2006 do31.12.2007
Účinnosť od 15.02.2006 do31.12.2007
Zrušený 106/2004 Z. z.