Oznámenie č. 591/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy

Čiastka 225/2006
Platnosť od 09.11.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.