Nariadenie vlády č. 589/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Čiastka 225/2006
Platnosť od 09.11.2006 do30.06.2010
Účinnosť od 15.11.2006 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z.

OBSAH