Zákon č. 585/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 225/2006
Platnosť od 09.11.2006
Účinnosť od 01.12.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.11.2006