Vyhláška č. 570/2006 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Čiastka 218/2006
Platnosť od 24.10.2006
Účinnosť od 30.10.2006 do31.07.2019
Zrušený 161/2019 Z. z.